FNP Frysla 770;n logo

FNP

De FNP Waadhoeke is in ôfdieling fan de provinsjale FNP. Yn 1962 is de FNP oprjochte as earste regionale politike partij yn Nederlân en is nei 40 jier in eigen faktor wurden yn de Fryske polityk. Mei de ferkiezings fan 2003 waard de FNP provinsjaal mei 7 sitten de 3e partij. Mear ynformaasje oer de provinsjale FNP kinne jo fine op de Provinsjale side.

 

Lanlike ynfloed
De leden van de Provinsjale Steaten yn Nederlân kieze de leden fan de Earste Keamer. De FNP wurket gear mei oare lokale partijen. Hja ha harren ferienige yn de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Sadat wy ek ús lûd yn Den Haach hearre litte kinne.

 

Europeeske ynfloed
Fryslân en ek Nederlân wurde net mear allinne út Den Haach wei bestjoerd. Hieltyd mear beslissings wurde yn Brussel nommen. Oan de oare kant wurde de regionale oerheden wichtiger. De FNP is dêrom ek op Europeeske skaal organisearre en stie, yn 1981, mei oan de widze fan it Europeeske gearwurkingsferbân fan regionale partijen: EFA (Europeeske Frije Alliânsje).
Europeeske jongerein
De EFA jongerein binne ek ferienige, mear hjir oer op harren eigen webside.

Praat mar Frysk

Mear as de helte fan de Friezen praat fan hûs út Frysk. Yn 'e plattelânsgemeenten leit dat persintaazje sels noch in stik heger: sa'n 70%. En sawat eltsenien ferstiet it. Lit de minsken dêrom witte dat njonken it Nederlânsk it Frysk ek wolkom is: Praat mar Frysk!

 wurdboek widget

 Wurdboek.nl

In wurdboek, staveringshelp, rymwurden, taalpuzels, gedichten, sprekwurden, siswizen en noch folle mear.

 goed frysk

 

 Goedfrysk.nl

Guon minsken binne o sa foar it Frysk mar hawwe muoite mei it skriuwen fan har taal. Dizze hiemside is de oplossing foar dat probleem. Dizze side is in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging.

 

Logo Gemeente Waadhoeke

  Gemeente Waadhoeke

De side fan de gemeente Waadhoeke.2022 FNP Fryslân - Disclaimer