Oersjoch kontaktynformaasje

 

 

Skriuwer Johannes Rozenga

 

Oude-Bildtdijk 1094
9075 NL Westhoek

m. johannes.rozengafnp.frl

t. 0518-785024 / 06-50401856

 

 

FNP Waadhoeke

 

De ôfdieling hat njonken de hiemside ek in sosjaal netwurk yn de foarm fan in eigen Facebookside en is te folgjen fia Twitter op 

 

Mear kontaktynformaasje

 

Sjoch op links foar mear ynformaasje oer bygelyks de provinsjale FNP, de OSF of de EFA.2022 FNP Fryslân - Disclaimer