6. Roel Nauta

 
  
 

Wenplak: Minnertsgea

E-Post: roel.nauta@fnp.frl

Tillefoan: 0518-850240

Mear oer Roel...Ik bin Roel Nauta.

As Frije Bilkert ha ik my in Waadhoeke ferbân oansletten bij de FNP omdat dizze partij har neist de Fryske taal en belangen ek bot ynsette wol foar de Bildtse taal en it 'Bildts aigene'. As riedslid ha ik my altyd ynset foar duorsume enerzjy en ek deryn is de FNP tige warber, ûnder oare de organisaasje fan in ynternasjonale enerzjy konferinsje wêr't ik oan meiwurkje, oer duorsume enerzjyboarnen yn gearwurking mei it Eeropeeske EFA en OSF.

Stim FNP foar in duorsumme takomst!

Roel Nauta2021 FNP Fryslân - Disclaimer