2. Leendert Ferwerda

 
  
 

Wenplak: St.-Anne

E-Post: leendert.ferwerda@fnp.frl

Tillefoan: 0518-401617

Mear oer Leendert...Nadat Frije Bilkerts in 2010 in de raad ferteugenwoordigd waar, bin ik lid worren fan de FNP. 'n Bewuste keus: de FNP komt op foor de aigenhyd fan Frysland met blivende andacht en fersterking fan de taalrykdom as 't Bildts, de kulturele ferskaidenhyd en 't landskap. Foor de toekomst fan 't Bildt - 't Bildt blyft 't Bildt - maakt de FNP him sterk. Binnen de nije raadsfraksy wil ik graag bijdrage an 'n blivend kontakt met en andacht foor de burgers, ferenings en organisasys in 't gebiedsdeel 't Bildt. De FNP ferbynt him met de Bilkerts. Stim FNP.

Leendert Ferwerda


Leendert Ferwerda

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer