12 oant 20

Mear oer 12-20...

                   
12

 Johannes Rozenga

 

"Ik hâld fan it Frysk en it Biltsk en alle oare moaie talen op 'e wrâld.

Ik wenje op de Aldebiltdyk, in prachtige âlde seedyk.

Yn Fryslân wenje dan bin je lid fan de FNP partij en dan fansels stimme dêr op.

Fryslân foarút helpe mei myn stipe doch ik by dizze partij.

De Frije Bilkerts wie myn partij op it Bilt, stribje nei in sosjaal libben fan 't Opbille lân.

Dochsto en dogge jo ek mei?"

 Westhoek

Johannes Rozenga

13
 Japke van Groning  Frjentsjer  Japke van Groning
14  Hessel Yntema  Dronryp  
15
 Marjolein Lautenbag  St.-Anne  
16  Jurjen Politiek  Frjentsjer  
17  Auke Wassenaar  Bitgummole  Auke Wassenaar
18
 Roelie Greidanus  Achlum  Roelie Greidanus Anema
19
 Sietze de Haan  Frjentsjer  Sietze de Haan
20  Sytske Sytema - Spoelstra  Deinum  

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer