NIJS   08-12-2021


[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

It tsjusterbelied 'Tusken skimer en moarnsdage', sa as wy it foarsteld ha, is troch de rie fêststeld. Ik nim efkes it foarwurd oer út it beliedsdokumint sels, want dêr stiet alles yn hoe ik der ek nei sjoch."Kin it ek wat minder as it om ljocht giet?" (Jan Dijkstra)

"Tusken Skimer en Moarnsdage is net samar in titel foar in startnotysje en in beliedsstik. Fanôf it momint dat de sinne ûnder giet begjint it te skimerjen en dat is it begjin fan de nacht dy't pas wêr foarby is oan't krekt it momint foardat de sinne wer opkomt, de moarnsdage. De nacht is foar in grut part fan de minsken in diel fan de dei wêr't men syn of har rêst pakt. Mar it is ek in diel fan de dei dy't synoniem is mei angst en ûnfeiligens. Die negative bân dy't wy ha mei tsjuster, mei de nacht, is der in de rin fan de iuwen ynslûpt. Doaren op slot, gerdinen ticht, ljochten oan en net allinich op paed, want der barre yn de nacht saken dy't it deiljocht net ferneare kinne. Dat wurdt ús fan jongs of oan op it hert drukt âlders mei soarch oer harren bern.

 

Mar feroaring hinget yn'e loft. Stadichoan is der de ôfrûne jierren in feroaring te sjen. De wurdearring fan de nacht wurdt sterker. Troch ûndersyk lere we dat keunstljocht it, sa wichtige, ritme fan mins, bist en plant ferstoare kin. En we sjogge yn dat de skimer, de nacht en de moarnsdage djip ferankere sitte yn ús dwaan en litten. Heartiids, at boeren hjir yn de Fryske kustgebieten thúskamen fan it lân wie it gongber om foar it jûnsiten noch efkes te "skimerjen". Nei dat de sinne ûnder gien wie en foar it jûnsiten noch krekt efkes in momint om by inoar te sitten om de dei troch te nimmen. Ús bakje kofje om fiif oere komt komt fan dit âlde gebrûk. It doel sil net wêze om werom te gean nei de ‘Dark Ages'. De 24- oers ekonomy sit yn ús tinzen. En derby heart ljocht. Mar it is in kar dy't we sels meitsje kinne hoefolle ljocht we talitte.

 

It belied is foaral bedoeld om sûnder tefolle rigels en hanthavening dêrop, mei ynwenners en bedriuwslibben it belang fan tsjuster (wer) in rol te jaan yn alderhande situaasjes. En bewustwurding, omt ljocht hyltyd makliker en goedkeaper makke wurde kin en dêrtroch maklik trochslacht en hinderlik wurde kin. Tink oan reklame.

 

Ik bin tige wiis mei dit belied, dat ha we dochs mar moai binnen helle. It beliedsdokumint is taheakke en fine jo ûnderoan dizze bloch.Downloads:
Startnotitie lichthinderbeleid waadhoeke.pdf


Tags: Plattelansbelied

MEAR OER DIT ÛNDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer