BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Thus yn Fryslan


FNP Fryslan Grootjan dijkstra foar bloch 20211
05-05-2022

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

4 maaie ha ik yn gearwurking mei de fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen, op ferskate plakken yn Waadhoeke (Hitsum, Wjelsryp, Tsjom, Easterbierrum en Seisbierrum) krânsen by de grêven fan oarlochsslachtoffers lein. Yn Seisbierrum ha i ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer