BLOCHS EN PODCASTS

Tag: Plattelansbelied


FNP Fryslan Bert vollema foar bloch3
25-01-2022

[Bloch] Bert Vollema

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

FNP Fryslan Grootjan dijkstra foar bloch 2021
08-12-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

It tsjusterbelied 'Tusken skimer en moarnsdage', sa as wy it foarsteld ha, is troch de rie fêststeld. Ik nim efkes it foarwurd oer út it beliedsdokumint sels, want dêr stiet alles yn hoe ik der ek nei sjoch. ...

2023 FNP Fryslân - Disclaimer