BLOCHS EN PODCASTS


FNP Fryslan Bert vollema foar bloch5
28-05-2022

[Bloch] Bert Vollema

Tiisdei 24 maaie binne ús ambysjes foar gemeente Waadhoeke besprutsen yn de ekstra riedsgearkomste oer it koälysje-akkoart. ...

FNP Fryslan Grootjan dijkstra foar bloch 20211
05-05-2022

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

4 maaie ha ik yn gearwurking mei de fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen, op ferskate plakken yn Waadhoeke (Hitsum, Wjelsryp, Tsjom, Easterbierrum en Seisbierrum) krânsen by de grêven fan oarlochsslachtoffers lein. Yn Seisbierrum ha i ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch3
25-01-2022

[Bloch] Bert Vollema

It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan it grutte ‘Deltaplan voor het Noorden,’ en is ek al op jild set. Trije miljard ha de nije regearingspartijen der foar o ...

FNP Fryslan Hans nauta foar bloch2
13-12-2021

[Bloch] Hans Nauta

Op 9 desimber waard de rie frege om de boaiumfyzje fêst te stellen. Faaks komt der dan ek wol in fraach út it fjild, sa as: "Hokker belang hat in boaiumfisy?" ...

FNP Fryslan Grootjan dijkstra foar bloch 2021
08-12-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

It tsjusterbelied 'Tusken skimer en moarnsdage', sa as wy it foarsteld ha, is troch de rie fêststeld. Ik nim efkes it foarwurd oer út it beliedsdokumint sels, want dêr stiet alles yn hoe ik der ek nei sjoch. ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch21
16-11-2021

[Bloch] Bert Vollema

Om't we ferline wike de programbegrutting behandele ha yn de gemeenterie fan Waadhoeke, diele we hjir efkes de bijdrage fan ús fraksjefoarsitter. ...

FNP Fryslan Dijkstra foar bloch 2021
12-11-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

Op 28 oktober hat de ried grien ljocht jûn om fierder te gean nei it ûndersykjen hoe’t Waadhoeke it bêste stal jaan kin oan de grutskalige opwekjen fan fernijbere enerzjy. It sa neamde enerzjylânskip. Fan grut belang is ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch6
06-05-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

Dêr binne we alwer mei in stik yn dizze nijsbrief. It is noch hieltiten kâld, it ferbouwen by my thús sit der hast op en ik haw tige drok besette wiken efter de rêch. Lokkich is it takommende wike wat rêstiger omdat it ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch2
01-05-2021

[Bloch] Bert Vollema

De moanne april wie ferhipte kâld, mar hie foar ús fraksje dochs in heech enerzjygehalte: op 13 april waard der in publyks-sesje organisearre troch de gemeente wêr’t ynwenners meiprate koene oer it ynfoljen fan it saneamde en ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch
01-04-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

April docht wer krekt wat as er wol, wat is it roetkâld net. De sniebuien fleane ús noch om de earen…nei in pear dagen fan maitiidswaar. De ljipaikes dy 't fûn wurde meie wol binnen en wachtsje op wat waarmer waar. ...

FNP Fryslan Hans nauta foar bloch
01-04-2021

[Bloch] Hans Nauta

Hjoed is ‘t 6 april…. Ik mei graach mei myn hannen yn ‘e modder omwrotte, dat ik wol hiel graach efkes op myn túntsje oan ’t wurk. Mar dat wurdt ‘m net. De snieflokken fleane ús om ‘e earen en it is ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch1
01-03-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

Op 'e foarste plak, tige tank foar al jimme lokwinsken foar myn 64e bertejier…3-3-57. Mei effisjinte fiering oer telefoan en kompjûter, wol aardich mar takom jier mar wer gewoan yn 't gemeentehûs.
We binne no krekt in jier fierd ...

FNP Fryslan Gea iedema foar bloch1
01-03-2021

[Bloch] Gea Iedema

Jimme witte allegearre dat ik graach mear jongerein enthusjamearre wol foar de polityk. Dat ha ik realisearre kinnen troch in inisjatyf foarstel foar in berne-boargemaster en in jongerein Rie yn te tsjinjen.
...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch2
01-02-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder mei in waarme trui yn 't ljocht wol tsjuster ha yn 'e nacht. ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch
01-02-2021

[Bloch] Bert Vollema

Nei it útkommen fan de foarige nijsbrief kinne we net sizze dat der neat bard is yn 'e gemeenteried en dat kinne wy al hielendal net sizze oer ús fraksje. Earst wol ik it hawwe oer de saken dy’t spile haw yn de ried: De ried hat i ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch3
01-12-2020

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder fiert feest, Yke wurd 65 jier. ...

FNP Fryslan Hans nauta foar bloch1
01-12-2020

[Bloch] Hans Nauta

It rint alwer op’t lêst mei it jier 2020. In núver jier! Mei de boatenferhier en theetún moasten we troch de Corona maatrigels earst ticht bliuwe, wylst wy op 1 juni wer iepen koene. ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch4
01-11-2020

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder bûten oan it wurk. ...

FNP Fryslan Gea iedema foar bloch
01-11-2020

[Bloch] Gea Iedema

Begjin oktober stie in ekstra kredyt foar it MFC Berltsum op ‘e wurklist. It kolleezje stelde út om harren in kompensaasje foar de sterk stige boukosten te jaan. ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch5
01-10-2020

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder oan it wurd. ...

01-09-2020

[Bloch] Bert Vollema

We hawwe de fakânsje al wer hân en de gemeenterie is al wer fol yn bedriuw. Ik moat sizze: it hat wol in nuvere tiid west. ...

2022 FNP Fryslân - Disclaimer