BLOCHS EN PODCASTS


FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch6
06-05-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

Dêr binne we alwer mei in stik yn dizze nijsbrief. It is noch hieltiten kâld, it ferbouwen by my thús sit der hast op en ik haw tige drok besette wiken efter de rêch. Lokkich is it takommende wike wat rêstiger omdat it ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch2
01-05-2021

[Bloch] Bert Vollema

De moanne april wie ferhipte kâld, mar hie foar ús fraksje dochs in heech enerzjygehalte: op 13 april waard der in publyks-sesje organisearre troch de gemeente wêr’t ynwenners meiprate koene oer it ynfoljen fan it saneamde en ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch
01-04-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

April docht wer krekt wat as er wol, wat is it roetkâld net. De sniebuien fleane ús noch om de earen…nei in pear dagen fan maitiidswaar. De ljipaikes dy 't fûn wurde meie wol binnen en wachtsje op wat waarmer waar. ...

FNP Fryslan Hans nauta foar bloch
01-04-2021

[Bloch] Hans Nauta

Hjoed is ‘t 6 april…. Ik mei graach mei myn hannen yn ‘e modder omwrotte, dat ik wol hiel graach efkes op myn túntsje oan ’t wurk. Mar dat wurdt ‘m net. De snieflokken fleane ús om ‘e earen en it is ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch1
01-03-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

Op 'e foarste plak, tige tank foar al jimme lokwinsken foar myn 64e bertejier…3-3-57. Mei effisjinte fiering oer telefoan en kompjûter, wol aardich mar takom jier mar wer gewoan yn 't gemeentehûs.
We binne no krekt in jier fierd ...

FNP Fryslan Gea iedema foar bloch1
01-03-2021

[Bloch] Gea Iedema

Jimme witte allegearre dat ik graach mear jongerein enthusjamearre wol foar de polityk. Dat ha ik realisearre kinnen troch in inisjatyf foarstel foar in berne-boargemaster en in jongerein Rie yn te tsjinjen.
...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch2
01-02-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder mei in waarme trui yn 't ljocht wol tsjuster ha yn 'e nacht. ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch
01-02-2021

[Bloch] Bert Vollema

Nei it útkommen fan de foarige nijsbrief kinne we net sizze dat der neat bard is yn 'e gemeenteried en dat kinne wy al hielendal net sizze oer ús fraksje. Earst wol ik it hawwe oer de saken dy’t spile haw yn de ried: De ried hat i ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch3
01-12-2020

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder fiert feest, Yke wurd 65 jier. ...

FNP Fryslan Hans nauta foar bloch1
01-12-2020

[Bloch] Hans Nauta

It rint alwer op’t lêst mei it jier 2020. In núver jier! Mei de boatenferhier en theetún moasten we troch de Corona maatrigels earst ticht bliuwe, wylst wy op 1 juni wer iepen koene. ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch4
01-11-2020

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder bûten oan it wurk. ...

FNP Fryslan Gea iedema foar bloch
01-11-2020

[Bloch] Gea Iedema

Begjin oktober stie in ekstra kredyt foar it MFC Berltsum op ‘e wurklist. It kolleezje stelde út om harren in kompensaasje foar de sterk stige boukosten te jaan. ...

FNP Fryslan Jan dijkstra foar bloch5
01-10-2020

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra

De wethâlder oan it wurd. ...

FNP Fryslan Leendert foar bloch
01-10-2020

[Bloch] Leendert Ferwerda

Spitig fansels dat de ledefergadering niet deurgaan kon fanwege de anskerpte korona-regelgeving. ...

FNP Fryslan Bert vollema foar bloch1
01-09-2020

[Bloch] Bert Vollema

We hawwe de fakânsje al wer hân en de gemeenterie is al wer fol yn bedriuw. Ik moat sizze: it hat wol in nuvere tiid west. ...

2021 FNP Fryslân - Disclaimer