Spearpunten fan de FNP

 

De FNP ferbynt ônze inwoaners met ut gemeentebestuer en de amtenaren.


# De gemeente brúkt de kennus en kunde fan ônze inwoaners

# Elk dòrp het un eigen ontmoëtingsrúmte

# Onderhoudsbudzjet foar dòrpshuzen

# Elk dòrp krijt un budzjet foar kleine wînsen

# Un dòrps- en wykfôns foar projekten

 

De FNP ferbynt plisy, BOA's en inwoaners an un goëd woanklimaat.


# Metmekaar ferantwoardeluk foar ônze woanomgeving

# Geen gâs- en soutwinning op lân

 
De FNP ferbynt ut onderwiis met goëd openbaar ferfoër en het sòrg foar de groëne rúmte.

 

# Un toegankeluk openbaar ferfoër foar idereen

# Natuer- en miljeu-edukasy met natueròrganisasys

# Un jaarlukse boomfeestdag met skoalkynders

# Bloemrike bermen

# Boërepâden in eare houwe

  
De FNP ferbynt bedriven, onderwiis, inwoaners en besoekers an Wâdhoeke.

 

# "Bestemming Noardwest" wurdt tòpprioriteit

# Wâdhoeke wurdt de MKB-fryndelukste gemeente fan Fryslân

# Elfstedenroete wurdt ferder ontwikkeld

# Dòrpen wurde ânsloaten op de Elfstedenfaarroete

# Martinitoren Franeker as útsichtspunt

# Un òbservatorium bij de seedyk

  
De FNP ferbynt goëd onderwiis an brede en bereikbere samenwerkingsskoalen.

 

# Jongeren mutte hun plak fine kinne in de regio

# Bedriifsleven en onderwiis werke tegare foar un evenwichtuge fraag- en ânbodsitewasy

# Ut skoalswemmen krijt un plak in ut bewegingsonderwiis.

 
De FNP steunt taal, kultuer en spòrt om de ferbinende funksy in Wâdhoeke.

 

# Der komt un Frise spòrt- en kultuerweek in Wâdhoeke

 

De FNP ferbynt syn sosjaal beleid met mînsen dy ândacht noadug hewwe.

 

# Ontmoetingsplakken foar de jongeren

# Jongerenparlement

# Sòrg dicht bij de mînsen

 

De FNP ferbynt syn enerzjy an un gesôn en skoan miljeu.

 

# Enerzjyneutrale gemeente in 2040

# Lichtfergrieming wurdt ânpakt

 
De FNP ferbynt de doëlgroepen met un woaningbouprogramma op maat.

 

# Betaalbere woaningen foar starters

# ´Ròtte kiezen´ wurde ânpakt

# Ouwerenhúsfesting met sòrg op maat

# Fernijende boufòrmen binne mogeluk

 
De FNP ferbynt um an un solide finânsjeel beleid.

 

# Finânsjele rúmte foar nij beleid

# Dry kultueren - een òrganisasy

# Skaalfoardelen leide tòt lagere tariven2021 FNP Fryslân - Disclaimer