Resultaten 2018-2022"Sin an om ferder te bouwen an Wâdhoeke" (Jan Dijkstra)

Wat het FNP Wâdhoeke de ôflopen fier jaar foarmekaar kregen? Un antal rissultaten fanút ut FNP-programma 2018-2022.

1. Ferbining met onze inwoaners & dichtbij bestuere.
- Der kwamen dòrps-en wykkoördinatoaren.
- Geld wurdde insetten foar plannen fan onderop, deur ut Dòrps- en Wykfôns en ut Open Gemeenskapsfôns.
- Der is geld frijmaakt foar un trefrúmte in elkdòrp, met dêrbij un onderhoudsplan.
- Wij maakten gebrúk fan de kennus en kunde fan onze inwoaners deur inloopavenden, enkêtes en de inset fan kernteams.
- ... en dan binne wij der groats op dat Marsum, Ritsumasyl, Deinum, Blessum en Boksum der manmachtug foar koazen hewwe om bij Wâdhoeke te bliven.

2. Groëner, mear biodiversiteit, steun foar ut lânskap en erfgoed
- Deur de FNP kiest onze gemeente foar ekologys bermbehear.
- Der kwamen flindertunen, flindersingels en Wâdhoeke wurdde lid fan ut Frise Bijepakt.
- Wâdhoeke doët as nije gemeente met an de jaarlukse boomfeestdâg.
- Wâdhoeke steunt de anlêg fan foëdselboskes.
- Ônze gemeente steunt agrarise kòllektiven foar akkerrânbehear en feugellân en is ansluten bij de ambisys fan Greidhoeke+.
- Un antal ouwe boëre-en kerkepâden binne of wear brúkber, óf der leit un plan foar klaar. Dink an Deinum-Blessum.
- Ok binne wij begonnen met ut in beeld bringen fan alle weardefolle panden en lânskapselementen. Dink an de beskerming fan de kultuerhistoarise boomwallen tussen Marsum en Wier.
- Kynders krije natuer- en miljeuedukasy. Inset bliift om dat su feul moogluk te kòppelen an Frys en Bildts. 

3. Mear taal, meartalughyd en sudoënde investeare wij in onze kultuer
- Taal het unprotte rúmte en andacht kregen. Sien uteringen in ut gemeentehús. De kampanje ‘Moai dyn aigen taal' wurdde ontwikkeld.
- Der kwam un taalkoördinatòr om meartalughyd de kommende fier jaar ferder del te setten.
- Deur petearen in ut taalplatform ferbine wij mînsen met ideeën.
- Taal wurdde ferweven in beleidsstukken, su as bij ut bermbehear in de fòrm fan de Frise, Bildtse of Franeker plante- en beestenamen. 
- Der kwam un sterke kultuernoata, sudat elkeneen metdoën kin. En der isgeld foar nije probearsels.
- Der is un goeie subsidyregeling foar muzyk, toaneel, kûnst en oudhydsferenugingen.     
- Wij hewwe de Koornbeurs overend houden in moeiluke tiden. Deur ons beleid haalt de Koornbeurs nou provînsjaal geld binnen. 
- Museum Martena en Planetarium kregen geld foar fernijing en ferdiping fan de tema's Franeker Akademy en Anna Maria.
- We doën met an SenseòfPlace; hewwe al de ‘Gemalen Verhalen' roete, ut bankje op Koehoal ‘watdataangaat' en we hewwe ok ut ‘Dijk van een Wijf' binnenhaald foaran de Slachte bij Oasterbierum.

4. Ferstânug foarútsien naar unenerzjyneutrale gemeente in 2040
- Wâdhoeketoandeambisy om skoaneenerzjyself op te wekken. Dat betekent:
o dat un team fan fier amtenaren hier fast an werkt,
o dat wij toek ferbine tussen biodiversiteit, enerzjy en sirkulariteit,
o dat de gemeenteluke òrganisasy foarop loopt deur te kiezen foar elektrise gemeente auto's en ark foar de butendienst,
o un unike inset teugen onnoaduge lichtfersmearuging. Ut dúster krijt beskerming.

5. Problemen oplòsse op dewoaningmarkt, leefberhydferbetere
- Der kwam goëd beleid op húsfestingfoar arbeidsmigranten, suaspraktiseoplòssingenin St. Jakòb.
- Wij sette in op alternative woanfòrmen, sien naar ‘Lytswenjen' in Berlikum.
- Wij startten met un gemeenteluk moanumentebeleid. Der kwam ondersoek naar weardefolle interieurs.
- Wij hewwegeldklaarlêgen om te kiken wat de toekomst wezemut fan de leeg lopende kerken.

6. Met de FNP foaroplope, fernije en ferrasse!

- Wâdhoeke het boa's kregen dy't geregeld insetten wurde. 
- Der kwam un Jongerenadvysraad en un kynderburgemeester.
- De gemeente finansys binnegoëd op òrde en der bliift rúmte foar nij beleid.
- We gaan selfwear overut beleid fan de soasjale dienst.
- We binne Fairtrade gemeente en SDG-gemeente.
- We soeke aktyf ut overlêg met ônze boëren. 
- Kynders magge overal in Wâdhoeke ouwe kerstbomen inlevere foar warme sukelademelk.
- Deur de FNP is der foarkoazen dat elk dòrp syn eigen wize fan ut ophalen fan oud papier behouwe kon.


2023 FNP Fryslân - Disclaimer