Ferkiezingsprogramma 2022 - 2026"Thús in Wâdhoeke" (Ônze richting)

Dat Wâdhoeke un plak is om dy thús te foëlen is bij un soad inwoaners fan de ouwe gemeentes Franekeradeel, ut Bildt, Menameradiel en Littenseradiel al lang bekend.

Ut dòrp, de stâd wêrstou naar werom ferlangst na un (ferre) fakânsy.Ut gefoël dat de flâge op de kerktoaren geeft. Dêr wêrst'geboaren bist, ut skaatsen òf ut kaatsen leard hest, dyn earste lyfde troffen hest.Ut lân fan de hogeluchten en de prachtuge sônsondergangen. De streek fan greiden, weiden, bou enwâd. Dyn eigen taal prate. Dat is thús in Wâdhoeke!

 

DOWNLOAD  

 

Rúmte foar eigenhyd

Thús weze kinne in un (open) gemeenskap fraagt om rúmte. Rúmte foar mîns, kultuer en lânskap. Rúmte foar de útsondering, ut eigene. Foar dy eigenhyd het ônze partij sîns de oprichting in 1962 streden. Met deur disse emânsipasy is ut Frys, binne de Friezen, hoger op de ladder klommen. Mear andacht foar de taal, de kultuer,ut lânskap. Rúmte om jeselfthús te foëlen!

 

De spigel fan ônze gemeenskap

Dat thús is de laatste jaren faker ok un thús wurden foar mîns en dy nyt in Noardwest-Fryslân geboaren binne. Deur werk, ferhuzing fanút un ander deel fan ut lân, fluchtelinge¬problematyk òf arbeidsmigrasy. Sij sêge gauwes:

 

“Wat is ut hier mooi woanen, Wâdhoeke is un nofluk thús”

 

Dêrmet houwe disse nije inwoaners ôns un spigel foar. Dat ut hier goed woanen is

onderstreept dêr bij eardere ondersoeken naar de ‘Frise paradoks’: Friezen binne gelukkuger met minder.Un ferskynsel dat met name bij Noardwest-Fryslân past. Mar wat is minder? De fernijde andacht foar ut plattelân, de regio, set un gemeente as Wâdhoekefaker in ut sentrum fan de belangstelling. Wâdhoeke is su’n plattelânsgemeente wêr’t gemeenskap un belangryk stuk is fanut dageluks leven. Fan persoanluk geluk.Nyt allenug belangryk foar ôns, ok foar anderen. Gemeenskap as wize fan leven.

 

Kleineskaal & de wearden fanut plattelân

Un plak wêr’t de skaal klein is, un plak wêr’t mînsen ut foaralearst ‘self’ regele wille. Met herkenberhyd, ferbining en soasjale samenhangen. Mar ok un plak wêr’t weareldwide ontwikkelingen nyt an foarbijgaan. Su as klimaatferanderingen, open grînzen en útdagingen over nije enerzjybronnen.

 

Met ‘Thús in Wâdhoeke’ geeft FNP Wâdhoeke an de ene kant de rúmte an de eigenhyd fan de taal & kultuer, de gemeenskap en ut lânskap. Mar an de andere kant is ut ok un oproep om foarsichtug om te gaan met de wearden fanut plattelân. En dit su moogluk deur te geven an de weareld. Dat fraagt om politike richting. Nyt om belòften, om SMART-doëlstellingen òf excelfòrmulieren. De kommende fier jaar (mar eins ferder as dat) frage om fizy en perspektyf. Un richting met de boadskap dat wij ut met mekaar doën mutte, met respekt foar ferskil en eigenhyd.  Un oproep om as gemeente un thús te wezen.

 
Ferkiezingsprogramma 2022 - 2026Downloads:
Programma 2022 - 2026 ths in wdhoeke franekers def.pdf


2023 FNP Fryslân - Disclaimer