Kernwearden fan de FNP

As Frise federalistise partij fine wij, dat wij in de gemeente Wâdhoeke in ut earste plak ônze eigen saken regele kinne mutte. De FNP wil der weze foar alle inwoaners ongeacht hun ôfkomst; de partij gaat út fan gelykweardughyd fan alle mînsen.

Demokrasy: De FNP fynt dat de macht over de overhyd an ut fòlk toebehoart. Mînsen mutte su feul mogeluk betrokken wurde bij ut openbaar bestuer.

 

Federalisme: De FNP staat foar un staatsinrichting, dy mînsen en lokale gemeenskappen de befoegdheden en de middels geeft om de eigen omgeving su feul mogeluk self inhoud te geven. De FNP wil mear befoegdhyd foar de provînsy, un sterker provînsjaal bestuer en dêrmet un sterker Fryslân.


Internationalisme: De FNP soekt naar wat mînsen bynt en beskout de weareld as un federasy fan gemeenskappen. Mînserechten en respekt foar andere kultueren en levensovertugingen staan dêrbij sentraal.

 

Taal en kultuer: Taal en kultuer drage sterk bij an de identiteit en dêrmet an ut welwezen fan mînsen. De FNP wil de Frise identiteit fersterke en set um dêrom in foar de Frise taal en kultuer. De FNP maakt um sterk foar un Fryslân, dêr ‘t ok andere talen en kultueren respekteard, praktiseard en waardeard wurde, su as Ut Bildts, ut Stellingwerfs en ut Stâds.

 

Ondernimmingensin: De FNP wil eigen inisjatyf, kreativiteit, ferantwoardelukhyd en ondernimmingssin de rúmte geve, su dat mînsen en gemeenskappen in staat binne hun optimaal te ontwikkelen.

 

Solidariteit: De FNP is un gemeenskapspartij. Foar ut behouwen fan de solidariteit mut begrip en respekt fan beide kanten tussen arm en ryk, jong en oud, gesôn en syk behouden en fersterkt wurde, sonder dat der een an ‘e kant komt te staan.

 

Duersemhyd: De FNP wil un duerseme weareld nalate an de kommende generasys. In plak fan ut pòtfertearen soekt de FNP naar ekonomise fòrmen fan bestaan, dy ‘t un beter evenwicht garandeare tussen konsumeare en behouwe.Kernwearden fan de FNP2023 FNP Fryslân - Disclaimer