Geskiedenis FNP Wâdhoeke

 

De gemeente Wâdhoeke is fòrmd deur ut samenfoegen fan Menameradeel, ut Bildt, Franekeradeel en de dòrpen Wînsum, Spannum, Baajum en Welsryp fan de gemeente Littenseradeel. Su doënde onstôn der ok een ôfdeling, FNP-Wâdhoeke.

Un nije gemeente het nòg geen geskiedenis, mar ut sú de fuzygemeenten tekòrt doën at we hun geskiedenis nyt noëme. Dêrom in fogelflucht de geskiedenis fan de FNP en Frije Bilkerts in disse gemeenten.

 

 

Franekeradeel

 

Toen de FNP in 1962 oprichten wurdde, fòlgden der al gau gemeenteluke ôfdelingen. Na ferloop fan tiid kwam der ok un ôfdeling in Franekeradeel, toen nòg sonder de stâd Franeker en Barradeel. Catrinus Straatsma wurdde in 1970 ut earste raadslid. Ut is toen nyt lukt om in ut ouwe Franeker un setel in de raad te krijen. In 1979 wurdde Straatsma in Franekeradeel opfòlgd deur Klaas Nauta. Bij de herindeling fan 1984, toen Barradeel, Franeker en Franekeradeel een gemeente wurdden, kwam Jan Santema in de raad. In 1986 was der geen plak foar de FNP tòtdat in 1990 Sybren van der Zwaag wear ânskuve kon. In 1994 namen Bram Bonnema en Haije Houtsma ut stòkje fan um over. In 2002 kon de fraksy ferder met dry setels met Bram Bonnema, Gerben van der Mei en Geesje Dijkstra as raadsleden. De dry setels fan 2002 wurdden ok in 2006 haald en bovendyn kwam de FNP in ut kòlleezje. Bram Bonnema wurdde wethouwer. Raadsleden in disse perioade waren Gerben van der Mei, Jan Hiemstra en Jan Dijkstra. Na de ferkiezingen in 2010 kwam de FNP nyt opnij in ut kòlleezje. Bonnema wurdde wethouwer in Gaasterlân-Sleat en de FNP-fraksy wurdde fòrmd deur Jan Dijkstra en Sietze de Haan. In 2014 behaalde de FNP fier setels dy't innommen wurdden deur Jan Dijkstra, Sietze de Haan, Gea Iederma-Zondervan en Hans Nauta. Sietze de Haan wurdde tussentiids opfòlgd deur Bert Vollema.

 

 

Ut Bildt

 

In de gemeente ut Bildt wurdde op 19 november 2009 de Ferening fan Frije Bilkerts oprichten op ynisjatyf fan Leendert Ferwerda út Sint Anne. Ferwerda sat sîns 2008 al onder de naam Frije Bilkerts in de raad, nadat y út de fraksy fan de PvdA stapt was. Foar de ferklaring fan de naam Frije Bilkerts mutte wij werom in de tiid. In 1974 was Leendert Ferwerda met-oprichter fan de Werkgroep 't Bildt en stôn ok foar dy partij op de lijst, mar hij kreeg geen raadssetel. In 1986 richtte hij persoanlik de poalitike partij Frije Bilkerts op, dy de kiesdeler nyt haalde. In 2006 kwam Ferwerda op fersoek fan de PvdA as tweede man op de lijst en kwam met mear as 300 foarkeurstemmen in de raad. Deur de persoanlike keuzes dy Ferwerda maakte bij ut stemmen over bepaalde raadsfoarstellen ontstôn der de noadige diskussy in de PvdA-ôfdeling Ut Bildt en in de raadsfraksy. In òktober 2008, gong Ferwerda op eigen fersoek, na goëd overlêg en met instemming fan ut bestuer fan de PvdA fan Ut Bildt, út de PvdA-fraksy. Ferwerda kon toen met goëdkeuring ferder gaan as eenmânsfraksy onder de naam Frije Bilkerts. Dêrmet wurdde de naam Frije Bilkerts, in 1986 koazen, wear in eare hersteld.

Om in 2010 metdoën te kinnen an de ferkiezingen moest der un ferenuging òf stichting oprichten wurde. Met steun fan andere, hun frij foëlende, Bildtkers is toen de Ferening fan Frije Bilkerts in ut leven roepen.

De leden ferteugenwoardugden as (kandidaat)raadslid op basus fan de eigen levensbeskoulike en/ òf maatskappeluke achtergrôn de inwoaners fan de gemeente Ut Bildt.

Op 3 maart 2010 dee Frije Bilkerts met acht kandidaat-raadsleden met aan de gemeenteraadsferkiezingen in de gemeente Ut Bildt. Frije Bilkerts kwam met twee persoanen in de gemeenteraad: Leendert Ferwerda en Roel Nauta. De skaduwfraksy wurdde tòt 2018 fòrmd deur de bestuersleden. Op 19 maart 2014 waren der opnij ferkiezingen. Frije Bilkerts het met elf kandidaat-raadsleden deelnommen an disse gemeenteraadsferkiezingen in de gemeente Ut Bildt. Toen binne se fan twee naar fier setels gaan. Op dat stuit kwamen Leendert Ferwerda, Roel Nauta, Frans van der Mossel en Ben Bruinsma in de raad.

 

 

Menameradeel

 

In de gemeente Menameradeel was al redeluk gau un ploeg mînsen dy't un gemeentluke ôfdeling fan de FNP oprichtte. In 1966 wurdde der foar ut earst metdeen an de raadsferkiezingen. Der wurdde een setel in ‘e wacht sleept en Hessel Bierma kwam in de raad. In 1968 fòlgde Reimer Wartena um op. In 1970 waren der wear ferkiezingen en wurdde Herman Hettema koazen. In 1974 en 1978 was ut Anne Wijnstra dy na de ferkiezingen foar de FNP in de raad kwam. In 1982 wurdde Anne Wijnstra opfòlgd deur Theun van der Mei.

In 1990 haalde de FNP twee setels en naast sittend raadslid Theun van der Mei kwam Durk van der Schaaf in de raad. In 1994 gaf Theun van der Mei om reden fan syn gesondhyd ut stòkje over an Oane Wijnstra. Oane nam in mei 1996 ôfskeid fan de raad en wurdde opfòlgd deur Freark Siegersma. Bij de ferkiezingen fan 1998 wurdden Durk van der Schaaf en Freark Siegersma opnij koazen. In 2002 haalde de FNP dry setels dy't innnommen wurdden deur Durk van der Schaaf, Freark Siegersma en Martsje de Jong. Ut jaar 2006 was wat de ferkiezingen ângaat un tòpjaar met fier setels foar de FNP. De FNP-fraksy bestôn in dat jaar út Durk vd Schaaf, Freark Siegersma, Martsje de Jong en Frans Idsinga. De FNP kwam in ut kòlleezje en leverde met Anna Martha van der Mei un wethouwer. Martsje de Jong gong in november 2006 met kraamferlòf en wurdde tòt maart 2007 ferfongen deur Thys van der Schaaf. In juny 2008 nam Martsje ontslag. Hur opfòlger in de raad was Thys van der Schaaf. De ferkiezingen fan 2010 ferlipen minder foar de FNP, de partij bleef steken op twee setels, met as raadsleden Freark Siegersma en Rikus Sinnema.

In 2012 kwam Thys van der Schaaf opnij in de raad omdat Freark Siegersma deur sykte syn setel opgeve moest. Bij de ferkiezingen fan 2014 haalde de FNP dry setels. Se wurdden innommen deur sittend raadslid Rikus Sinnema, Sietie Tijsma en Haaye Hoekstra. In july 2016 kon Rikus Sinnema syn werk en ut raadslidmaatskap nyt mear kombineare en wurdde hij opfòlgd deur Sijbe Knol.

 

 

Baarderadeel, Hinnaarderadeel en Littenseradeel

 

Na de oprichting fan de FNP in 1962 kamen al redeluk gau FNP'ers in de raad fan Hinnaarderadeel en Baarderadeel. In Baarderadeel woande Singelsma en in de raad fan dy gemeente kwamen al gau Tsjerk Jeh de Jong en Miene Jongsma naar foaren. In Hinnaarderadeel was de foarman Ruerd Posthuma. In 1978 wurdde Douwe Willemsma met foarkeurstemmen in de raad fan Hinnaarderadeel koazen. Met de herindeling fan 1984 wurdde fônen disse beide gemeenten ânsluting bij Littenseradeel. In de raad kwamen Mine Jongsma út Baard en Douwe Willemsma út Itens. Un dreeg punt na de ferkiezingen was ut plak fan ut gemeentehús. Wommels is ut úteinlik wurden. Jarenlang hewwe Mine Jongsma en Douwe Willemsma de partij trokken. In 1993 had de FNP un bovenslag in de raad omdat de raad ut foarstel fan Frystalige plaknamen overnam. De ânhang fan de partij groeide en in 1994 gong de FNP fan su 'n 13% naar 21% fan de stemmen. Teake Posthuma kwam in de raad en Douwe Willemsma wurdde wethouwer. Dat bleef hij tòt 2002. De partij het un stevuge posisy had in Littenseradeel. Na ut ferhuzen fan Mine Jongsma wurdde Jeltsje Boersma fraksyfoarsitter en in 2010 kwam Douwe Willemsma werom as wethouwer. De FNP gong fan 3 naar 4 setels. In 2014 nam Douwe ôfskeid fan de raad en as wethouwer en wurdde Bram Bonnema de nije wethouwer.

 

Meer over Fryslân en de FNP.

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer