Raadslid Hans Nauta - Hitzum

     
Hans
 
  

Portefúlje:

Ekonomyske Saken
Rekreaasje & Toerisme
Fergunningferliening, Tafersjoch en Hanthavenjen
Ferkear & Feiligens

Duorsemens & Miljeu

Sport

Lânbou & Glêstúnbou 

Fierder:

Lid Kearnteam Omjouwing

Kontakt:

E-Post: hans.nauta@fnp.frl

Tillefoan: 0517-452530

 

Ik bin Hans Nauta, troud mei Maartje, selsstannich ûndernimmer yn de toeristyske sektor. Neist it ferhieren fan boaten en it meitsjen fan arranzjeminten, ha wy in teetún yn Hitsum. 

Ik fyn it  tige wichtich om de leefberens yn stân te hâlden. Mei elkoar der wat moais fan te meitsjen. Yn in leefbere mienskip, wêr't elts him thús fielt! Mei elkoar troch de tiid, útgean fan eigen krêft, yn ús eigen taal, as dat no Frysk, Bildts of stêdsfrysk is..... Tinke yn oplossings, net yn problemen!

Dêrom stean ik op de kandidatelist fan de FNP  - de ôfrûne fjouwer jier wie ik riedslid foar FNP Frjentsjerteradiel en ik wol my hiel graach nochris ynsette foar alle minsken yn de nij te foarmjen gemeente Waadhoeke.

 2021 FNP Fryslân - Disclaimer