Fraksyfoarsitter Bert Vollema

     

Bert

   

Portefúlje:

Bestjoer

Sosjaal Domein

Finansjes

Underwiis 

Fierder:

Fraksjefoarsitter

Auditkommisje

Lid Kearnteam Mienskip

Kontakt:

E-Post: bert.vollema@fnp.frl

t. 06-30643222 

 

Ik bin Bert Vollema, earder riedslid foar de FNP yn de gemeente Frjentserteradiel, en kom út Tsjom. Dêr haw ik mei myn frou Joke fjouwer bêrn en in melkféhâlderij. Ik fyn dat yn Den Haach net alles foar ús besletten wurde moat, mar dat wy op tal fan saken sels bepale kenne wat it bêste foar Fryslân en syn ynwenners is. Dêrom set ik my yn foar de FNP: meiinoar sels bepale en sels dwaan. Fan ûnderop. Dat is foar my wêr de FNP foar stiet.

 

Graach wol ik my mei in sûn boereferstân ynsette foar de nije gemeente Waadhoeke en fyn dat der in solide finansjeel belied fierd wurde moat. Dat der omtinken is foar har ynwenners en it lânskip en dat kultuer en sport profesjoneel stipe wurde troch de gemeente.

 


2021 FNP Fryslân - Disclaimer