Wethouwer Jan Dijkstra

Portefúlje: Romtlike oardening (Omjouwingswet), Behear iepenbiere romte, Taal, Kultuer, erfguod, monuminten en musea, Duorsemens en miljeu

Jan sit sûnt begjin 2018 foar de FNP yn it kolleezje fan Waadhoeke. Hjirûnder skriuwt hy oer wat hy belibbet.


csm Jan Dijkstra 4 052d0ea246

Jan Dijkstra is berne yn 1957 en hikke en tein yn Hitsum. Hij is troud mei Yke en se hawwe fiif bern, dy't allegearre de doar al út binne. Jan komt út in boerefamylje en hat noch in protte affiniteit mei it boerelibben. Syn heit buorke mei nocht, wie in Fries en syn mem kaam út in boeregeslacht oan de oare kant fan de ôfslútdyk; sy wie in echte West Fries.

 

Sa'n 20 jier hat Jan as sjauffeur syn wurk dien, in protte yn de agraryske sektor. Yn 2000 is Jan ôfstudearre fan de oplieding HBO maatskiplik wurk. Sûnt dy tiid wurket hy yn de ferslavingssoarch (VNN), lange tiid by de ôfdieling reklassearing. Doe't hy wethâlder waard wie hy manager fan it soarchteam fan de VNN yn Snits.

    
03-01-2018 - Nije grênsen, nije kânsen
Op 2 jannewaris 2018 binne de raadsleden fan FNP Wâdhoeke installeard. Hier de bijdrage fan Jan Dijkstra op disse histoarise avend, toen nòg in syn ròl as fraksyfoarsitter. An ut ein fan de avend is hy installeard as wethouwer.

2021 FNP Fryslân - Disclaimer