01-01-2018 -

Wethouwer Jan Dijkstra


 

Kontakt:

jan.dijkstrafnp.frl

 

Facebook

LinkedIn 

Wa is Jan Dijkstra?

Berne as boeresoan yn Hitsum, dêr no al hast fjirtich jier lokkich mei Yke, (skoan)heit en sûnt koart pake. Fanôf skoalle in protte wurk dien en maatskiplik altyd yn it ferieningswurk sitten. Tolve jier yn de ried fan Frjentsjerteradiel, de lêste acht jier as fraksjefoarsitter. Yn 2018 waard ik wethâlder. As lid fan it kolleezje koe ik de winsken en wearden fan de FNP omsette yn belied. Ik soe myn ynset graach fierder útwurkje wolle yn de nije perioade.

 
Jan sit sûnt begjin 2018 foar de FNP yn it kolleezje fan Waadhoeke.
2023 FNP Fryslân - Disclaimer