NIJS   18-01-2018


Programmabegroating Wâdhoeke

Op 18 jannewary 2018 het de fraksyfoarsitter fan FNP Wâdhoeke syn 'maidenspeech' houden. Hier de bijdrage fan Leendert Ferwerda. Ok wurdde dy avend Haaye Hoekstra installeard as raadslid.

---

Foorsitter,

't Is de nije tiid dat je as raadslid met 'n nijmoaderig passy, pratend toegang krije tot 't peblyk, ôns  inweuners, hier en thús. Maar 't biedt toegelyk de mooglikhyd om meer en direkter wete te laten - in 't brede belang fan ôns inweuners, hoe't bestuurlike behandeling en beslútforming in de nije gemeente plak fynt.

De programmabegroating: 163 boustenen op A-4 formaat, androegen fan de eerdere gemeentes út foor 'n nij bestuurlik bouwerk. 'n Bealigfol werk, werfoor ôns waardering. Maar 't is nag niet 'n al faststaand gebou dat de koalisy, CDA, SAM en FNP delset. Wij werke, bouwe fanút 'n gesaamlike ferantwoordlikhyd as raad feerder an dat bestuurlike, de gemeente overkoepelende gebou.

Derfoor hewwe wij ok ôns inweuners norig. Want d'r mot ok feerder boud worre an de samenleving in de 39 dorpen, de stâd Franeker en Belkum, dat ik hier, na hur resinte stadsrechten-aksy-met-'n-knypoog, even apart noem.
Foor 't bouwen an de samenleving in dorpen is derom foor de kommende fier jaar in elk gefal al 1,2 miljoen beskikber in 't dorpe- en wykfôns. De aigenhyd fan dorpen, de stâd en gebieden sil aansen benoemd worre motte in de al ankondigde taal- en kultuurnota. En wij hope, rekene d'rop, dat de foordelen fan de herindeling sichtber maakt worre kinne.

Wij gaan as FNP graag met ôns inweuners 'n open gesprek an foor kommende saken. Fan onderen op, met 'n open bestuurlik huus, in dut nije gemeentehuus al sichtber maakt. Met ok 'n lústerend oor na wer't fanút de samenleving, de Mienskip in 't spesjale kultuurjaar 2018, deur inweuners persoanlik, as buurt en wyk, as ferening en bedriif, andacht foor froegen wort.

Over de programmabegroating 't folgende: Naast nije inisjativen, der't ok de sinten foor reserfeerd binne, mot d'r rúmte weze foor ândere, nije saken. 't Opsetten fan 'n nije jeugdraad, der't de Jongerein Rie fan eerder Franekeradeel, al met 'n foorstel foor komt, is 'n mooi foorbeeld fan besture fan onderen op.

De FNP plait foor 'n direkte busferbining St.-Anne-Menaam met Franeker/gemeentehuus. Ok mot keken worre na de fytsfailighyd in de driehoek Minnertsga-Wier-Menaam, der't fleden jaar deur de leerlingen fan 't forset onderwiis op 't Bildt om froegen is.

Ondersoek na lokasys foor soanoemde Tiny Houses, KK's, Klaine Kamers, in 't Bildts, mot soa gau mooglik weze. En, as angeven, binnen drie maanden mot 't 'n nije OZB ferordening deur de raad faststeld worre. Dan motte de bussen naar 't gemeentehuus niet fol sitte met beswaarmakers.

Foorsitter, boven de nije gemeente staat de selde son. Maar elkeneen sil in aigen dorp, in syn eerdere gemeente, de son fan syn/hur waarnimming út, op 'n ander plak opkommen en ondergaan sien. Der motte wij as bestuurders fan de nije gemeente, oog, gefoel foor hewwe, reken met houwe wille.

Een (1) nije gemeente, maar met de aigen ferskaidenhyd en sicht fanút dorp en stâd. Mijn waarnimming bijgelyks, en hiermet ôfslúttend is, dat ok in de nije gemeente, op 't Bildt de son opkomt achter Ouwe-Syl en ondergaat in de Westhoek.  

Leendert Ferwerda 1 Leendert Ferwerda 2
Leendert Ferwerda 3 Leendert Ferwerda en Sijbe Knol 4
Haaye Hoekstra 5 Riedsseal Waadhoeke 6

 Foto's: Maartje Nauta.

 Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer