NIJS   10-01-2018


Fryslân: FNP: wat betekent ‘maximale vermindering' gâswinning Groaningen foar Fryslân?

Binne der naast De Pein nòg mear illegale gâswinningen in Fryslân? Dat was de fraag dy de FNP stelde in de Staten fan 27 september. Wat is ut gefòlg foar Fryslân fan de ‘maximale vermindering' fan de gâswinning út ut Groaninger feld wêr ‘t minister Wiebes over praat naar ânleiding fan de resente aardbeving? De partij trekt met skrifteluke fragen bij deputearde Schrier an ‘e bel.

Woardfoërder Wopke Veenstra wil hoare wat der te rêden is. De deputearde het toegeven dat de gâswinning fan Vermilion ‘illegaal' was, mar dat hij nyt wist hoe 't ut met alle andere kleine gâsfelden in de provînsy sit. De provînsy is foar syn infòrmasy ôfhankeluk fan un webside fan ut Ministeary fan Ekonomise Saken, wêrfan seid wurdde dat dy ‘mogelijk niet correct en niet accuraat' is. Nou der wear un sware aardbeving weest het in ut Groaninger gâsfeld wil minister Wiebes de gâswinning dêr ‘maximaal verminderen'. De FNP wil wete òf de toenimmende ferhalen klòppe, dat der nou mear gâs haald wurdt út Frise putten.

Veenstra het syn nocht: ‘Ik wol witte wat de reden is dat wy ek nei trije kear oantrunen gjin antwurd krije. Sels in simpel proseduerebriefke dat om útstel freget, hawwe wy nyt krigen. Ut Staatstoezicht op de Mijnen soe ekstra ûndersyk dwaan naar de juridyske status fan De Pein en de oare gasfjilden. Wy wolle witte wat dêr útkommen is. Leit der no wol òf net in relaasje tusken de gaswinning in Grinslân en de winning út de oare gasfelden yn Nederlân, dus ek yn ús provinsje? Ik tidigje der op binnen no en fjouwer wiken antwurd te krijen. De deputearre wit hoe gefoelug òft dit leit bij ús inwenners.'Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer