NIJS   03-04-2018


Fryslân: Minority SafePack Initiative

Teken nou ut Europese Burgerinisjatyf en steun dêrmet de kleine talen in Europa.50 miljoen sprekers fan un minderhydstaal in Europa. 

Op dînsdag 26 september 2017 is in Brussel en in Leewarden un hântekeninge-aksy foar Europees burgerinisjatyf onder de naam Minority SafePack Initiative (MSPI) fan start gaan. Dy aksy het as doël om foarmekaar te krijen dat minderheden met minderhydstalen in Europa mear ândacht krije en beter beskermd wurde. Der binne in Europa su 'n 50 miljoen mînsen in un groate ferskeidenhyd an lannen dy ‘t un minderhydstaal spreke. Dêr hoare de Friezen ok by. Wij drage dus bij an taalkunnuge en kultuerele ferskeidenhyd in Europa. Met mekaar wille wij de toekomst fan de Europese Uny gestalte geve, un toekomst wêrin nyt allenug òffisjele talen òf dominante kultueren der toe doën, mar wêr 't ok rekening houden wurdt met taalminderheden.

 

Steun de kleine talen in de EU

Dêrfoar is Minority SafePack Initiative opsetten, wêrmet de Europese Uny stimuleard wurdt om kleine talen su as Frys te steunen, fônsen beskikbaar te stellen foar regionale samenwerking en de rechten fan taalminderheden in de EU te fersterken. Dat wille wij graag en dêrom wille wij ônze 19.500 hântekeningen hale. Doën jou met?

  

Teken nou  

Hoe tekene? Digitaal: Minority Safepack Initiative > EU member states > fòrmulier infulle

 

Doën met!

Wacht nyt, want de tiid dringt!

Op 3 april 2018 mutte wij in Nederlân op syn mînst 19.500 hântekeningen fersameld hewwe.Tags: Algemien

MEER OVER DIT ONDERWERP
2023 FNP Fryslân - Disclaimer