Wêr kinne je as FNP-lid op rekene?

  • Spreek- en stemrecht op ledefergaderingen.
  • 7 keer in ut jaar krije je ut partijblâd ‘Frijbûtser'.
  • De minimum kontribusy is € 24,50 in ut jaar.
  • Nou Fergees: Frise spellingskursus!

 

Klik hier foar mear infòrmasy over de FNP en ut inskrivingsfòrmulier (Frys).

  

Lid bij de ôfdeling Wâdhoeke

Ôfdeling Wâdhoeke is een fan de ôfdelingen fan de FNP, met leden, un bestuer en un fraksy. Een kear in ut jaar is der in jaarfergadering fan de ôfdeling en elke woënsdag foar de raadsfergadering un ledefergadering. Op dy ledefergaderingen komme naast de saken fan de ôfdeling ok de raadsstukken en mogeluke moasys, amendementen òf inisjativen an de òrde. Elk lid krijt de rúmte om hier syn of hur segje te doën.Ferklearring lidmaatskip OSF:
"De FNP is mei noch fyftjin oare Nederlânske regionale partijen by de Onafhankelijke Senaatsfractie oansletten. De OSF krijt subsydzjes fan de oerheid. Om as FNP oanspraak op dy subsydzje meitsje te kinnen, moatte minsken dy't lid binne fan de FNP formeel ek lid wêze fan de OSF. It bringt foar jo persoanlik fierders gjin ferplichtings mei him mei."
Ik haw der

beswier tsjin ek as lid fan de OSF oanmurken te wurden.

2023 FNP Fryslân - Disclaimer