FNP Frysla 770;n logo

FNP

De FNP Wâdhoeke is un ôfdeling fan de provînsjale FNP. In 1962 is de FNP oprichten as earste regionale politike partij in Nederlân en is na 40 jaar un eigen faktòr wurden in de Frise polityk. Met de ferkiezingen fan 2003 wurdde de FNP provînsjaal met 7 setels de 3e partij. Mear infòrmasy over de provînsjale FNP kinne je fine op de Provînsjale side.

 

Lanneluke infloëd
De leden fan de Provînsjale Staten in Nederlân kieze de leden fan de Earste Kamer. De FNP werkt samen met andere lokale partijen. Sij hewwe hun ferenugd in de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Su dat wij ok ôns gelúd in Den Haag hoarre late kinne.

 

 

Europese infloëd
Fryslân en ok Nederlân wurde nyt mear allenug fanút Den Haag bestuerd. Telkens mear beslissingen wurde in Brussel nommen. An de andere kant wurde de regionale overheden belangriker. De FNP is dêrom ok op Europese skaal òrganiseard en stôn, in 1981, met an de wyg fan ut Europese samenwerkingsferbân fan regionale partijen: EFA (Europeeske Frije Alliânsje).
Europese jongeren
De EFA jongeren binne ok ferenugd, mear hierover op hun eigen webside.

Praat mar Frysk

Mear as de helt fan de Friezen praat fan hús út Frys. In 'e plattelânsgemeenten leit dat persentaazje sels nòg un stuk hoger: su 'n 70%. En su wat elkeneen ferstaat ut. Laat de mînsen dêrom wete dat, naast ut Nederlâns, ut Frys ok welkom is: Praat mar Frysk!
 wurdboek widget

Wurdboek.nl

Un woardeboek, spellingshulp, rymwoarden, taalpuzels, gedichten, spreekwoarden, sêgswizen en nòg feul mear.
 goed frysk

 

Goedfrysk.nl

Der binne goëdens erg foar ut Frysk mar hewwe moeite met ut skriiven fan hun taal. Disse webside is de oplòssing foar dat probleem. Disse side is un inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging.

 

 Logo Gemeente Waadhoeke

 

 

 

 

De gemeente Wâdhoeke

De side fan de gemeente Wâdhoeke2023 FNP Fryslân - Disclaimer