Oversicht kontaktynfòrmasy

 

 

Sikretarus Johannes Rozenga

Oude-Bildtdijk 1094
9075 NL Westhoek

m. johannes.rozengafnp.frl

t. 0518-785024 / 06-50401856

 

FNP Waadhoeke

De ôfdeling het naast de webside ok un sosjaal netwerk in de fòrm fan un eigen Facebookside en is te fòlgen fia Twitter en Instagram.
 

Mear kontaktynfòrmasy

Kyk op links  foar mear infòrmasy over bijfoarbeeld de provînsjale FNP, de OSF òf de EFA

 2023 FNP Fryslân - Disclaimer