Kernwaarden fan de FNP

As Frise federalistise pertij fine wij, dat wij in de gemeente Waadhoeke in ‘t foorste plak ôns aigen saken regele motte souwen. De FNP wil d'r weze foor alle inweuners ongeacht hur ôfkomst; de pertij gaat út fan gelykwaardighyd fan alle mînsen.

 

Demokrasy: De FNP fynt dat de macht over de overhyd an ‘t folk toebehoort. Mînsen motte soafeul mooglik betrokken worre bij ‘t openbaar bestuur.

 

Federalisme: De FNP staat foor 'n staatsinrichting, die't mînsen en lokale gemeenskappen de befoegdheden en de middels geeft om de aigen omgeving soafeul mooglik sels inhoud te geven. De FNP wil meer befoegdhyd foor de provînsy, ‘n sterker provinsjaal bestuur en dermet ‘n sterker Frysland.


Internationalisme
: De FNP soekt na wat mînsen bynt en beskout de wereld as ‘n federasy fan gemeenskappen. Mînserechten en respekt foor ândere kulturen en levensovertugings staan derbij sintraal.

 

Taal en kultuur: Taal en kultuur drage sterk bij an de idintiteit en dermet an ‘t welwezen fan mînsen. De FNP wil de Frise idintiteit fersterke en set him derom in foor de Frise taal en kultuur. De FNP maakt him sterk foor ‘n Frysland, der't ok ândere talen en kulturen respekteerd, praktiseerd en waardeerd worre, soa as ‘t Bildts, ‘t Stellingwerfs en 't Stads.

 

Ondernimmingssin: De FNP wil aigen inisjatyf, kreativiteit, ferantwoordlikhyd en ondernimmingssin de rúmte geve, soadat mînsen en gemeenskappen in staat binne hur optimaal te ontwikkelen.

 

Solidariteit: De FNP is ‘n gemeenskapspertij. Foor 't behouwen fan de solidariteit mot begrip en respekt fan baide kanten tussen aarm en ryk, jong en oud, sônd en syk behouwen en fersterkt worre, sonder dat d'r een an ‘e kant komt te staan.

 

Duursemens: De FNP wil ‘n duurseme wereld nalate an de kommende generasys. In plak fan ‘t potferteren soekt de FNP naar ekonomise forms fan bestaan, die't ‘n beter evenwicht garandere tussen konsumere en behouwe.​Kernwaarden fan de FNP2021 FNP Fryslân - Disclaimer