Riedslid Sijbe Knol - Berltsum

     

Riedslid Sijbe Knol

   
Portefúlje:

Sport
Wenjen & Leefberens
Sosjaal Domein
Statushâlders

Fierder:

Lid Kernteam Mienskip
Webbehear en sosjale media

Kontakt:

E-Post: sijbe.knol@fnp.frl

Tillefoan: 06-30944415


 

De FNP is foar my de partij wer nei jongerein harke wurd en der ek wat mei dien wurdt. Wy meie grutsk wêze op ús provinsje en gebrûken. Goedkeape en beskikbere (duorsume) wenningen foar jongerein en kultuer en sport binne spearpunten wer ik my hurd foar meitsje. Yn Waadhoeke binne wy ryk oan kultuer (talen) en sport en dat moatte wy behâlde en stimulearje. Fanôf 2016 mei ik Riedslid wêze foar de FNP yn Menameradiel en der de winsken fan de mienskip en jongerein fertsjinwurdigje. In stim op de FNP is in stim foar de takomst.

Sijbe Knol2019 FNP Fryslân - Disclaimer