Wethouwer Jan Dijkstra

Portefúlly: rúmtlike ordening, beheer openbare rúmte, taal, kultuur, erfgoed, monuminten en museums, duursemens en miljeu.


Jan sit sûnt begjin 2018 foar de FNP yn it kolleezje fan Waadhoeke. Hjirûnder skriuwt hy oer wat hy belibbet.


 

csm Jan Dijkstra 4 052d0ea246

Jan Dijkstra (1957) sit sont begin 2018 foor de FNP in 't kelezy. Hij is geboren en getogen in Hitsum. Troud met Yke. Sij hewwe tegaar fijf kines, die't allegaar al tun de deur út binne. Jan komt út 'n boerefemily en foelt him nag altyd och soa betrokken bij 't boereleven. Syn hait, 'n Fries, waar boer met hart en siel. Jan syn mim kwam út 'n boeregeslacht an de ândere kant fan de Ofslútdyk; sij waar 'n echte West-Frise.

Soa'n 20 jaar het Jan as sjeffeur syn werk deen, meest in de agrarise sektor. Jan folgde de oplaiding maatskaplik werk an ’t HBO en in 2000 is hij derin ôfstudeerd.
Sont die tiid werkte hij in de ferslavingssorg (VNN) bij de ôfdeling reklassering en waar laidinggevende fan 't sorgtiim fan de VNN in Sneek doe't hij wethouwer worde.


2021 FNP Fryslân - Disclaimer