NIJS   20-04-2017


De FNP ferbynt Waadhoeke

De FNP ferbynt de inweuners fan Waadhoeke met 't gemeentebestuur en amtners. De dorpsbelangen en streek- en/of wykraden binne foor de gemeente 't eerste anspreekpunt. Sij hewwe 'n koördinerende rôl in hur aigen buurt of dorp.
Derbij wil de FNP de inweuners de rúmte geve om met nije inisjativen an de slag te gaan.


De FNP is 'n gemeenskapspartij. Foor 't behoud fan de solidariteit mot begryp en respekt fan baide kanten, tussen aarm en ryk, jong en oud, sônd en syk, behouwen en fersterkt worre, soadat gyneen an 'e kant komt te staan.De FNP is drok doende om 't programma foor de kommende fier jaar in de nije gemeente Waadhoeke op te stellen. Frije Bilkerts doet ok met in de nije FNP Waadhoeke. Tegaar stane wy sterker.Wij fine 't heel belangryk dat soafeel mooglik burgers metprate kinne over de politike fraagstikken en doelen. Dat kin at jou lid binne/worre fan de FNP. Deur jou stim op de ledebijeenkomst hore te laten, hewwe jou direkt infloed op 't belaid fan de FNP.  Nou't gemeentes met ingang fan 1 jannewary 2018 Waadhoeke worre, is 't opsetten fan 'n goed netwerk in Waadhoeke norig om optimaal gebrúk make te kinnen fan de kinnis en kundighyd fanút de inweuners.
Wij komme dan ok graag in kontakt met inweuners die't as anspreekpunt fungere wille foor ôns partij. 't Sou fijn weze at jou lid worre wille, maar dut is gyn foorwaarde.'n Goed netwerk om te weten wat d'r onder de befolking leeft, is foor de FNP heel belangryk om goed funksjonere te kinnen.At jou belangstelling hewwe, kinne jou kontakt opnimme met: Anna Martha v.d. Mei, til. 0629080771, Sietze de Haan, til. 0629078090, Johannes Rozenga, til. 0650401856    

Tags

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer