NIJS   26-09-2017


FNP Ferbynt!

Beste inweuners fan Waddenhoek,

De FNP maakt fan de nije gemeente Waddenhoek ‘n krachtige, mooie en duurseme gemeente. In ôns ferkiezingsprogramma is te lezen, hoe’t wij an 'n gemeente bouwe wille, der’t 't goed is om te weunen en te werken. Der’t de toerist en wijsels besondere saken op 't gebied fan kultuur en netuur beleve kinne.


't Sintrale thema fan ôns ferkiezingsprogram is: FNP ferbynt, dat mot fooropstaan in de nije samenstelling. Derom bestaat ôns list út betrokken dorps- en stadsloi. Omdat ‘t Bildts aigene en de Stadse taal en kultuer bij de FNP in goeie hannen is, doen de Bildtkers en Franekers folop met. Bij 't formgeven fan deuze nije gemeente hewwe wij jim norig. Alles sil niet bij 't ouwe blive, maar bij die feranderings wille wij jim kinnis en kundighyd graag brúkke.


In ôns ferkiezingsprogram staan gyn konkrete wînsen, die’t fansels overal leve. Nou nag gyn harde toesêgings. FNP-aigen: wij gaan graag eerst met jim in gesprek, met dorpsbelangen, wykbesturen, met ondernimmers, met boeren en met ferenings.


De FNP steekt syn enerzy in de ferbining tussen 't gemeentebestuur en de inweuners. Steekt enerzy in 'n folwaardig sport- en kultuurklimaat om de ferbinende funksy derfan. 'n Ferbining tussen skoalen foor goed en beraikber onderwiis. Ferbining tussen 't bedriifsleven en onderwiis foor nije werkgelegenhyd. De FNP werkt met korporasys an 'n weuningbouprogramma op maat en steekt enerzy in 'n goed soasjaal belaid.


Kort said: wij soeke ferbining mèt en in de gemeenskap. Foor 'n sterke Waddenhoek. Dat wille jim dochs ok! Stim derom dus FNP!Downloads:
Ferkiezingsprogramma FNP waadhoeke 2018 2022 bildts1.pdf


Tags

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer