NIJS   17-05-2018


Eerste inisjatyffoorstel yn Waddenhoek: ‘n kynderburgemeester!

Eerste inisjatyffoorstel in gemeente Waddenhoek komt fan de FNP. En dan met name fan raadslid Gea Iedema, die't Jeugd in hur portefúlly het. Ondertussen het se namens de FNP-fraksy de ândere politike partijen froegen, wie't ‘t foorstel met indiene wil op de raadsfergadering fan 31 maai 2018.

 

‘t Idee is om kines fan basisskoalen op ‘n speulse menier in de kunde komme te laten met de gemeente en ‘t gemeentebestuur. Dat kin deur op bezite te kommen bij de gemeente Waddenhoek of deur spultsys.

 

Iedema: "Omdat wij nou ok soeke om ôns eerste burgemeester fan gemeente Waddenhoek en die benoeme wille op 30 oktober 2018, is ‘t fansels ‘n prachtig momint om dan ok ‘n eerste kynderburgemeester an te stellen.

 

De kynderburgemeester kin met de ‘echte' burgemeester met op stap na besondere bijeenkomsten, soa as de nijjaarsbijeenkomst, Koaningsdâg, intocht fan Sunterklaas, en meer fan die dingen. Dernaast kin de kynderburgemeester ok'n aigen aginda hewwe, soa as 'n werkbezite an 'n skoal in Waddenhoek (of de Weekeandskoal in Franeker), of an 'n organisasy of instânsy die't hur met jeugdsaken doende hout.

 

At de raad posityf reageert op 't foorstel, dan sille de basisskoalen nag foor de seumerfekânsy fan 2018 skriftlik bericht krije fan de gemeente om kines út groep 7 of 8 (dan nag 6 en 7) op te roepen om te "sollisiteren" naar 't kynderburgemeesterskap. Meer informasy sil dan ok fia de web-pagina en de soasjale media fan de gemeente Waddenhoek deeld worre. De komplete tekst fan 't inisjatyf-foorstel fine jou hieronder in de pdf-versie.Downloads:
20180531 FNP waadhoeke inisjatyffoarstel rie2.pdf


Tags

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer