NIJS   24-10-2017


Tiny House evenemint in Belkum goed besocht!

Op saterdeg 21 oktober waar d'r 'n evenemint over Tiny Houses, ontstaan út 'n inisjatyffoorstel fan de FNP Menameradeel, april dut jaar. Dut foorstel beston út drie fazes.

Eerst konnen de dorpsbelangen lokasys, die't sij derfoor geskikt fonnen, deurgeve an de gemeente. De folgende stap waar 't evenemint en met as dârde faze 'n konkrete anbefeling an de gemeenteraad.

Waar saterdeg drok in "It Heechhout" in Belkum. D'r kwammen 'n hondert intresseerden op ôf en ok de overdâgs waar 't drok. De offens kwam Marjolein Jonker, 'n pionier op 't gebied fan Tiny Houses, om foorlichting te geven. Sij is sont 2015 de eerste beweunster fan 'n Tiny House. 't Huus is hest helendal selsfoorsienend en over drie jaar het sij de liening ôfbetaald en weunt se skuldenfrij.

 

Derna konnen de besoekers de huzen bekike fan 'n tal anbieders as Ecoreadyhouse, Mini Villa, Mill Home en Stinstra projecten in Nederland toanangevende bedriven op 't gebied fan Tiny Houses en groen leven.

At wij lette op de belangstelling, 't enthoesjasme fan de besoekers en dorpsbelangen, wil de FNP in Menameradeel en Waddenhoek 'n foorbeeld worre op 't gebied fan ‘t klain en duursem weunen. Om dut kracht bij te setten is 't ok 'n speerpunt in 't ferkiezingsprogramma fan de FNP. De FNP ferbynt!

Wort dus ferfolgd.
FNP ferbynt!      


Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 4

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 6
Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 5
Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 10
Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 1

  

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 8

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 7

Tiny Houses Gemeente Menameradiel FNP Waadhoeke 9

 

                                    
Tags

MEER OVER DIT ONDERWERP
2019 FNP Fryslân - Disclaimer