17-05-2018 - Eerste inisjatyffoorstel yn Waddenhoek: ‘n kynderburgemeester!
Eerste inisjatyffoorstel in gemeente Waddenhoek komt fan de FNP. En dan met name fan raadslid Gea Iedema, die't Jeugd in hur portefúlly het. Ondertussen het se namens de FNP-fraksy de ândere politike partijen froegen, wie't ‘t foorstel met indiene wil op de raadsfergadering fan 31 maai 2018.

11-05-2018 - Websait FNP Waddenhoek nou ok in 't Franekers!
Je konnen op de webpagina fan de FNP Waadhoeke al te recht foor teksten in ‘t Frys, ‘t Nederlâns en ‘t Bildts.
Met trots kin de FNP nou metdele dat d’r, in samenwerking met de “Genoaten foar ut Behoud fan ut Franekers”, ok ut Franekers bij kommen is. Een fan hur het de fertaling foor syn reken nommen. Alle aktuele pagina’s binne nou ok in ‘t Franekers.

18-01-2018 - Programmabegroating Waddenhoek
Op 18 jannewary 2018 het de fraksyfoorsitter fan FNP Waadhoeke syn 'maidenspeech' houden. Hier de bijdrage fan Leendert Ferwerda. Ok werd dy avend Haaye Hoekstra ynstalleard as raadslid.

02-11-2017 - FNP Waadhoeke met de statefraksy op rais
De raadsleden fan nou nag Frije Bilkerts en FNP-ofdelings hewwe met de statefraksy fan de FNP woensdeg 1 novimber met 'n Amerikaanse skoalbus 'n rais deur de dorpen in aansen de nije gemeente Waddenhoek maakt.

01-11-2017 - FNP waarborgt Bildtse taal en kultuur
De FNP wil met 'n taal- en kultuurnota foor de nije gemeente Waddenhoek d'r mèt foor sorge dat de Bildtse taal en kultuur, 't Bildts aigene, waarborgd wort. Dat is aktueel nou't de gemeente 't Bildt opgaat in 'n nije gemeente. Om sien te laten dat de FNP 't Bildts serieus nimt, binne de FNP-raadsleden, nou nag Franekeradeel, de ôflopene winter op Bildtse les weest.

24-10-2017 - Tiny House evenemint in Belkum goed besocht!
Op saterdeg 21 oktober waar d'r 'n evenemint over Tiny Houses, ontstaan út 'n inisjatyffoorstel fan de FNP Menameradeel, april dut jaar. Dut foorstel beston út drie fazes.

08-10-2017 - De gemeente Waddenhoek het 'n kultuurnota norig
De FNP waar saterdeg 7 oktober met drie kandidaat-raadsleden foor de nije gemeente Waddenhoek bij 'n stúddy-bijeenkomst over mingfariëteiten taal in De Aerden Plaats op Ouwe-Syl, organiseerd deur de Frise Akedemy. Taal en kultuur krije fan de FNP in 't ferkiezingsprogramma foor de raadsferkiezings op 22 novimber ‘n prot andacht.

29-09-2017 - FNP Waadhoeke bringt ‘t ferkiezingsprogramma út in drie talen
't Ferkiezingsprogramma fan FNP Waadhoeke wort in 't Frys, Bildts en Nederlâns útbrocht met 'n aigen omslag foor de taal en omgeving.

26-09-2017 - FNP Ferbynt!

24-09-2017 - It komt wol goed mei de nije gemeente Waadhoeke
Ok dut jaar waar de FNP weer manmachtig ferteugenwoordigd op de Agrarise Dagen in Franeker. En d'r waar weer 'n pailing ônder de besoekers fan de met. De fraag waar: hoe dinke jou dat 't komt met de nije gemeente.

04-09-2017 - 50 kandidaten foor FNP Waadhoeke!!
FNP Ferbynt en derom het de FNP Waadhoeke 50 kandidaten út soa feul mooglik dorpen op de list. De kandidaten binne fan alle leeftiden en maar liefst 11 derfan wille graag polityk aktyf worre!

29-06-2017 - FNP Ferbynt!
In de fergadering op 28 juny hewwe de FNP-Waadhoeke-leden 't programma en de list faststeld foor de gemeenteraadsferkiezings op 22 novimber 2017. 't Sintrale thema is “FNP Ferbynt”; de pertij wil de burgers en amtners in de nije gemeentes ferbine en fooral ok met de inweuners fan Noordwest Frysland an 'n gemeenskaplike toekomst werke.

24-05-2017 - FNP Waadhoeke op Lammetsymet Sint Anne
Monuminten beware en gemeenteflaggen sichtber by gemeentehuus

26-04-2017 - Getuugskriften kursus Bildts foor niet-Bildtstaligen útraikt an raadsleden
Woensdeg 25 april '17 binne op de jaarfergadering fan Stichting Ons Bildt in Ons Huis, St.-Anne getuugskriften útraikt an de raadsleden fan de FNP Frjentsjerteradiel en FNP Menameradiel.

20-04-2017 - De FNP ferbynt Waadhoeke
De FNP ferbynt de inweuners fan Waadhoeke met 't gemeentebestuur en amtners. De dorpsbelangen en streek- en/of wykraden binne foor de gemeente 't eerste anspreekpunt. Sij hewwe 'n koördinerende rôl in hur aigen buurt of dorp.
Derbij wil de FNP de inweuners de rúmte geve om met nije inisjativen an de slag te gaan.

Argyf
2019 FNP Fryslân - Disclaimer