04-04-2017 - Frysland: FNP soekt Europese steun foor sluzen Kornwerderzand
Op de Algemene Ledefergadering fan Europarlemintspartij EFA op frijdag 31 maart sil de FNP ‘n moasy inbringe om de kânsen op EU-subsidy foor de sluzen fan Kornwerderzand te ferhogen.

13-03-2017 - Fryslân: Cees van Mourik kandidaat-foorsitter FNP
Ultsje Hosper hout op 19 maai op as foorsitter en is niet herkiesber. ‘t HB draagt Cees van Mourik foor as opfolger.

2019 FNP Fryslân - Disclaimer