FNP Frysla 770;n logo

FNP

De FNP Waadhoeke is 'n ôfdeling fan de provinsjale FNP. In 1962 is de FNP opricht as eerste regionale politike partij in Nederland en is na 40 jaar 'n aigen faktor worren in de Frise polityk. Met de ferkiezings fan 2003 worde de FNP provinsjaal met 7 sitten de 3e partij. Meer informasy over de provinsjale FNP kinne jou fine op de provinsjale webpagina.

 

Landelijke infloed

De leden fan de Provinsjale Steaten in Nederland kieze de leden fan de Eerste Kamer. De FNP werkt samen met ândere lokale partijen. Die hewwe hur ferenigd in de OSF (Onafhankelijke Senaats Fractie). Soadat wij ôns ok in Den Haag hore late kinne.

 

Europese infloed

Frysland en ok Nederland worre niet meer alleen fan Den Haag út bestuurd. Hyltyd meer beslissings worre in Brussel nommen. Derdeur worre de regionale overheden belangriker. De FNP is derom ok op Europese skaal organiseard en ston, in 1981, mèt an de wiig fan 't Europese samenwerkingsferband fan regionale partijen: EFA (Europeeske Frije Alliânsje).

Europese jongeren

De EFA jongeren binne ok ferenigd, meer hier over op hur aigen webpagina.


Praat maar Frys

Meer as de helft fan de Friezen praat fan huus út Frys. In de plattelândsgemeentes lait dat persintazy sels nag 'n stik hoger: soa'n 70%. En soawat elkeneen ferstaat 't. Laat de mînsen derom wete, dat naast 't Nederlâns 't Frys ok welkom is: Praat mar Frys!

 wurdboek widget

 Wurdboek.nl

'n Woordeboek, spellingshelp, rymwoorden taalpuzzels, gedichten, spreekwoorden, sechys en nag feul meer.

 goed frysk

 

 Goedfrysk.nl

D'r binne mînsen die't och soa foor 't Frys binne, maar moeite hewwe met 't skriven van hur taal. Deuze webinformasy is de oplossing foor dat probleem. De site is 'n inisjatyf fan de Ried fan de Fryske Beweging.

 

 Logo Gemeente Waadhoeke

 De gemeente Waadhoeke

De site fan de gemeente Waadhoeke.2021 FNP Fryslân - Disclaimer