Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Gezondheidscen
11-05-2023

Tekort an dokters en preferînsybelaid útdagings foor leefberhyd

In novimber 2022 kwam d’r ’n manifest bij de gemeente Waddenhoek binnen, met as onderwerp “Behoud Apotheekhoudende Huisarts om landelijk gebied leefbaar te houden”, werin de koepel fan aptheekhouwende húsdokters andacht ...

FNP Fryslan Frans en syn h&uci
20-01-2023

‘At it lân fol briedende fûgels sit, lit ik it gewoan gewurde'

Fraksjeleden Dieke van der Pol en Doeke de Jong binne by melkfeehâlder Frans Zeinstra op Getswerdersyl lâns west. Hjir melkt hy sa’n 100 kij en hat dernjonken noch 50 stiks jongfee. Hy buorket aardich ekstinsyf op 66 hektare. ...

FNP Fryslan Bianca leistra-van van overbeek2
19-12-2022

'It freget moed om op eigen mêd húsfêsting fan arbeidsmigranten te realisearjen’

Der is ûnrêst yn de doarpen oan de noardkant fan ús gemeente oer keamerferhier oan arbeidsmigranten. Bianca Leistra manager Personiel en Produksje fan Van Overbeek yn Berltsum folget de diskusje al fan it begjin ôf. Mei har b ...

FNP Fryslan De omstriden pannen yn minnertsgea.
21-10-2022

Minnertsgea, tusken hammer en aambyld

Yn Minnertsgea hearsket ûnrêst no 't in pantsjebaas grutskalige keamerferhier foar arbeidsmigranten ûntwikkelet. ...

FNP Fryslan Simy sevenster mei har jonge ge
26-08-2022

De Ioannistsjerke fan Wier

Op besite by ien fan de driuwende krêften efter de Ioannistsjerke fan War, Simy Sevenster. In ferslach fan Dirk en Paul. ...

FNP Fryslan Henk visser by syn ynsekteho
18-07-2022

Teetún in Peins

Dieke en Hans op wurkbesite by Henk Visser yn de teetún yn Peins. De teetún is rom 1 hektare grut en prachtich om te besjen. ...

FNP Fryslan F.n.p wad waadhoeke pdfgrafie archief foto
13-05-2022

Waadhoeke: Sûn wurkje oan ’e takomst

Tiisdei 24 maaie besprekt de gemeenteried fan Waadhoeke it koälysje-akkoart: "Sûn wurkje oan de takomst". Kearn fan it akkoart is: mear wentebou, duorsumens, meidwaan, in kreas lânskip en de gemeente als stiper. ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDWat docht in wethâlder?

Wat docht in wethâlder?. Riedslid Sijbe yn petear mei wethâlder Jan Dijkstra. Oer de 'omgevingswet' en meartaligens.

BLOCHS EN PODCASTS


28-05-2022

[Bloch] Bert Vollema


Tiisdei 24 maaie binne ús ambysjes foar gemeente Waadhoeke besprutsen yn de ekstra riedsgearkomste oer it koä ...

05-05-2022

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra


4 maaie ha ik yn gearwurking mei de fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen, op ferskate plakken yn Waadhoeke (Hitsum, ...

25-01-2022

[Bloch] Bert Vollema


It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan i ...


2023 FNP Fryslân - Disclaimer