Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan De omstriden pannen yn minnertsgea.
21-10-2022

Minnertsgea, tusken hammer en aambyld

Yn Minnertsgea hearsket ûnrêst no 't in pantsjebaas grutskalige keamerferhier foar arbeidsmigranten ûntwikkelet. ...

FNP Fryslan Simy sevenster mei har jonge ge
26-08-2022

De Ioannistsjerke fan Wier

Op besite by ien fan de driuwende krêften efter de Ioannistsjerke fan War, Simy Sevenster. In ferslach fan Dirk en Paul. ...

FNP Fryslan Henk visser by syn ynsekteho
18-07-2022

Teetún in Peins

Dieke en Hans op wurkbesite by Henk Visser yn de teetún yn Peins. De teetún is rom 1 hektare grut en prachtich om te besjen. ...

FNP Fryslan F.n.p wad waadhoeke pdfgrafie archief foto
13-05-2022

Waadhoeke: Sûn wurkje oan ’e takomst

Tiisdei 24 maaie besprekt de gemeenteried fan Waadhoeke it koälysje-akkoart: "Sûn wurkje oan de takomst". Kearn fan it akkoart is: mear wentebou, duorsumens, meidwaan, in kreas lânskip en de gemeente als stiper. ...

FNP Fryslan Jan en johanneke woudstra
10-05-2022

Thús yn Marsum - Jan en Johanneke Woudstra

Op wurkbesite by de melkfeehâlderij fan Jan en Johanneke Woudstra oan it Aldlân ûnder Marsum en Menaam. ...

FNP Fryslan Maidenspeech dirk de jong.
22-04-2022

Maidenspeech Dirk de Jong

In maidenspeech is de earste redefiering (debútrede) dy 't in folksfertsjintwurdiger yn syn of har funksje hâldt. Tongerdei 21 april wie dat foar Dirk de Jong it gefal. Hy spruts de gearkomste ta oer de 'Besteging ryksmiddelen koroana 20 ...

FNP Fryslan Verkiezingsprogramma FNP waadhoeke 20222026
16-03-2022

Lees ons verkiezingsprogramma | Lês ús program

Door verder in te zetten op agrarisch natuur- en landschapsbeheer wil FNP Waadhoeke dat niet alleen kieviten en grutto’s behouden blijven, maar dat zelfs ook de patrijs terugkeert. Dit is één van de punten uit het verkiezingsprogr ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDWat docht in wethâlder?

Wat docht in wethâlder?. Riedslid Sijbe yn petear mei wethâlder Jan Dijkstra. Oer de 'omgevingswet' en meartaligens.

BLOCHS EN PODCASTS


28-05-2022

[Bloch] Bert Vollema


Tiisdei 24 maaie binne ús ambysjes foar gemeente Waadhoeke besprutsen yn de ekstra riedsgearkomste oer it koä ...

05-05-2022

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra


4 maaie ha ik yn gearwurking mei de fertsjintwurdigers fan de doarpsbelangen, op ferskate plakken yn Waadhoeke (Hitsum, ...

25-01-2022

[Bloch] Bert Vollema


It is sa fier. De Lelyline stiet nei in bestjoerlike lobby yn it lanlike koälysje-akkoart, as ûnderdiel fan i ...


2022 FNP Fryslân - Disclaimer