Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan 28b420dd71e04a78b069a9007611dada
04-10-2021

Thús yn Seisbierrum: de COOP

Hans Nauta en Sietze de Haan wiene út namme fan de FNP Waadhoeke op wurkbesite by Henk Stuiver, eigner fan de supermerke COOP yn Seisbierrum. In skitterende winkel, dy’t no 1 ½ jier iepen is. It is echt in oanwinst foar it doarp. ...

FNP Fryslan Bouwe abma 3
17-09-2021

Thús yn Winsum: Molkfeehâlder Bouwe Abma

Sneintemiddei binne Jan Dijkstra en Dieke van der Pol nei Bouwe Abma west yn Winsum. Sûnt 2000 hat Abma der in melkfeebedriuw tusken Winsum en Spannum. Abma kaam út de Snitser kontreien en hat syn bedriuw troch de jierren fiks ú ...

FNP Fryslan 4a720fb20c3d47ac9a61d99eec0b5c72
18-08-2021

Thús yn Frjentsjer, de Ferieniging” Vrienden van de Stad Franeker”

Op moandei 9 augustus wie de FNP op besite by Frieda Ligthart en Thiadrik Twerda, twa bestjoersleden van de ferieniging “Vrienden van de Stad Franeker”. Dizze ferieniging set har yn foar it behâld fan it bysûndere karakter fan ...

FNP Fryslan Cornelis terpstra
02-08-2021

Thús yn Bitgummole: Cornelis Terpstra

By oankomst by de wurkpleats fan Cornelis Terpstra fleagen de f 35 fleantugen mei fûl geweld oer ús hinne. Letter kamen in pear f 16 fleantugen oer. It ferskil yn lûd is enoarm. Cornelis Terpstra is spesjalist, dy neist it meitsjen ...

FNP Fryslan Boksum margryttsjerke eksterieur
28-07-2021

Thús yn Boksum: Janke Bosma

Wa’t by Janke Bosma oanrinnen komt sjocht fuortendaliks dat hjir in natuerminske wennet. De foartún kleuret en geuret fan de blommen. Flinters en bijen dogge harren foardiel dêrmei. Yn de tún efterhûs krije de fû ...

FNP Fryslan 20210707 165437
12-07-2021

Thús yn Sint Anne: Beryl en Carmen van der Mossel

Doe’t har kreätive skoalleprojekt útrûn op in tarin fan famylje dy’t ek sa’n tas hawwe woe, skeakele Beryl van der Mossel de help yn fan har sus Carmen. Tegearre binne sy no de eigners fan Beryl: in atelier dat sel ...

FNP Fryslan E08197bc5ec94b6d90d99186d53705ac
07-07-2021

Annerieke de Vries: Thús yn Ouwe Syl

Op in prachtich plakje oan de Aldebildtdyk waarden Jan Dijkstra en Dieke van der Pol wolkom hieten troch Anneriekede Vries. Hjir wennet sy mei har man en twa bern en is&n ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDWat docht in wethâlder?

Wat docht in wethâlder?. Riedslid Sijbe yn petear mei wethâlder Jan Dijkstra. Oer de 'omgevingswet' en meartaligens.

BLOCHS EN PODCASTS


06-05-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra


Dêr binne we alwer mei in stik yn dizze nijsbrief. It is noch hieltiten kâld, it ferbouwen by my thús ...

01-05-2021

[Bloch] Bert Vollema


De moanne april wie ferhipte kâld, mar hie foar ús fraksje dochs in heech enerzjygehalte: op 13 april waard ...

01-04-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra


April docht wer krekt wat as er wol, wat is it roetkâld net. De sniebuien fleane ús noch om de earen&hellip ...


2021 FNP Fryslân - Disclaimer