Ús blochs en podcasts

NIJS


FNP Fryslan Nico van der woude en robertjan bangma
20-11-2021

Thús yn Frjentsjer: Nico van der Woude en Robert-Jan Bangma

Begjin oktober binne Hans Nauta en Gea Iedema te gast by Nico van der Woude en Robert-Jan Bangma. Sy hawwe ús útnoege foar in petear. Eins is dat wol ien fan de moaiste taken yn jin rol as riedslid. Harkje nei bewenners en wat harren dw ...

FNP Fryslan Bram en rinnie de groot
15-11-2021

Thús yn Frjentsjer: Bram en Rinnie de Groot

Jan Dijkstra en Dieke vd Pol bin by Bram en Rinnie de Groot yn Frjentsjer lâns west, yn de karakteristike Dr. Jelle Bangastrjitte. Bram en Rinnie binne beide hikke en tein yn Frjentsjer. We hore dat heel mooi in ’t gebrúk fan it Fr ...

FNP Fryslan Schuilschuur
10-11-2021

Thús yn Ouwe Syl: De Schuilschuur

Grinzjend oan de bougrûn dêr’t krekt it gewaaks fanôf helle is, skûlet efter in wenhús oan de feart fan Ouwe Syl in âlde skuorre. De earste hjerstblêden lizze al op it hiem as Bert en Hessel in besite ...

FNP Fryslan Foto pc torens gemaakt door gea iedema
04-11-2021

FNP Waadhoeke yn ferset tsjin trochsleine regeljouwing

Al jierren ferset de FNP him tsjin de trochsleine rigeljouwing dy’t it foar frijwillersorganisaasjes dreech makket om foar de mienskip moaie en wichtige eveneminten te organisearjen. ...

FNP Fryslan 28b420dd71e04a78b069a9007611dada
04-10-2021

Thús yn Seisbierrum: de COOP

Hans Nauta en Sietze de Haan wiene út namme fan de FNP Waadhoeke op wurkbesite by Henk Stuiver, eigner fan de supermerke COOP yn Seisbierrum. In skitterende winkel, dy’t no 1 ½ jier iepen is. It is echt in oanwinst foar it doarp. ...

FNP Fryslan Bouwe abma 3
17-09-2021

Thús yn Winsum: Molkfeehâlder Bouwe Abma

Sneintemiddei binne Jan Dijkstra en Dieke van der Pol nei Bouwe Abma west yn Winsum. Sûnt 2000 hat Abma der in melkfeebedriuw tusken Winsum en Spannum. Abma kaam út de Snitser kontreien en hat syn bedriuw troch de jierren fiks ú ...

FNP Fryslan 4a720fb20c3d47ac9a61d99eec0b5c72
18-08-2021

Thús yn Frjentsjer, de Ferieniging” Vrienden van de Stad Franeker”

Op moandei 9 augustus wie de FNP op besite by Frieda Ligthart en Thiadrik Twerda, twa bestjoersleden van de ferieniging “Vrienden van de Stad Franeker”. Dizze ferieniging set har yn foar it behâld fan it bysûndere karakter fan ...


Wurd lid fan de FNP Fryslân

YN BYLDWat docht in wethâlder?

Wat docht in wethâlder?. Riedslid Sijbe yn petear mei wethâlder Jan Dijkstra. Oer de 'omgevingswet' en meartaligens.

BLOCHS EN PODCASTS


16-11-2021

[Bloch] Bert Vollema


Om't we ferline wike de programbegrutting behandele ha yn de gemeenterie fan Waadhoeke, diele we hjir efkes de bijdrage ...

12-11-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra


Op 28 oktober hat de ried grien ljocht jûn om fierder te gean nei it ûndersykjen hoe’t Waadhoeke it b& ...

06-05-2021

[Bloch] Wethâlder Jan Dijkstra


Dêr binne we alwer mei in stik yn dizze nijsbrief. It is noch hieltiten kâld, it ferbouwen by my thús ...


2021 FNP Fryslân - Disclaimer